శని వక్రి అవ్వడం వల్ల వచ్చే 140 రోజులు ఏ ఏ రాశుల వారికీ ఎలా వుండబోతోంది? || Astrologer Dr Md Dawood

Famous Astrologer in Hyderabad

శని వక్రి అవ్వడం వల్ల వచ్చే 140 రోజులు ఏ ఏ రాశుల వారికీ ఎలా వుండబోతోంది? || Astrologer Dr Md Dawood

Md Dawood How will the next 140 days be for the people of any zodiac sign due to Saturn's declination?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp us